Parameters - input (2017-2030)

1Mutatie

Electriciteitsverbruik

Warmte (gas)

Aansluiting warmtenet/-tepomp (2030)

Aantal hybride warmtepompen (2030)

Productie groen gas (2030)

Mutatie mobiliteit

2Aandeel electrisch opwekken

Elektriciteit verduurzamen

Gasverbruik electrificeren

Mobiliteit electrificeren

3Zonnevelden %benutten

Aantal kWu per hectare

Aantal gWu


Aantal gWu/jaar

Daken van woningen

gWu

Daken van bedrijven (7418)

gWu

Daken buitengebied

gWu

4Windturbine

Hoogte windturbine

meter

Vermogen (MW)


Draaiuren

Aantal kWu/jaar

5Oppervlakte

Stads en dorpskernen

ha

Bedrijventerreinen

ha

Beschermde gebieden

ha

Overig buitengebied

ha

Omrekenfactor

Elektriciteit

aantal Mj per kWU

Gas

aantal Mj per km3

Gas/elektriciteit

P

Output 1 (2030-2050)

Hoeveel energie verbruiken we?

Hier wordt het huidige energieverbruik en de bij een scenario verwachte mutatie tot 2030 weergegeven. Om vergelijking mogelijk te maken en te kunnen berekenen wordt alles in “joules” (de eenheid van energie) uitgedrukt. Aandachtspunt is in de huidige situatie dat warmte (aardgas) twee keer zoveel energie nodig heeft als stroom.

ELEKTRICITEIT WARMTE(GAS) MOBILITEIT* TOTAAL/EENHEID
Basis Energieverbruik (basisjaar 2020) Tj Tj Tj Tj
Af: warmtenetten en warmtepompen (fossielvrij) Tj Tj Tj Tj
Af: individuele warmtepompen Tj Tj Tj Tj
Af: productie groengas Tj Tj Tj Tj
Mobiliteit electrificeren Tj Tj Tj Tj
Warmte electrificeren Tj Tj Tj Tj
Mutatie 2021-2030 isolatie Tj Tj Tj Tj
Doelstelling 2030 Tj Tj Tj Tj
Duurzame opwek (2020) Tj Tj Tj Tj
Per saldo opgave 2030 Tj Tj Tj Tj

Mobiliteit*

In de cijfers over mobiliteit wordt landelijk aan elke gemeente een evenredig deel van de snelwegen in Nederland toegerekend. In het energieverbruik is dit WEL meegenomen. Bij de CO2 berekening is dit NIET meegenomen omdat mobiliteit via de snelwegen lokaal niet of nauwelijks beïnvloed kan worden.

Output 2 (2030-2050)

Hoe gaan we de duurzame energie opwekken.

Uitgaande van de gekozen mutaties/scenario wordt hier de hoeveelheid duurzaam op te wekken elektriciteit weergegeven die nodig is om de doelstellingen uit het klimaatakkoord te halen. Als referentie wordt aangegeven wat het effect is bij maximale inzet op zon op daken, zonneparken of windmolens (dus als niet voor een mix maar voor 1 oplossing gekozen wordt).Vervolgens wordt hetzelfde ook weergegeven in tonnen CO2.

ELEKTRICITEIT WARMTE(GAS) MOBILITEIT* TOTAAL EENHEID
Aandeel electrisch
Aandeel elektriciteit Tj
Omgerekend in electriciteitseenheden gWu (is mln kWu)
 
Maximale positie
Zon op daken woningen en bedrijven gWu=34% behoefte
-OF-
Zonneparken hectare=1.306 voetbalvelden
-OF-
Windturbines (tiphoogte > 200 meter) aantal turbines

CO2 BEREKENING (* ton CO2)— 2030

ELEKTRICITEIT WARMTE(GAS) MOBILITEIT• TOTAAL
Referentie 1990 (peiljaar 2017)
Verbruik mln kWu mln m3
Norm CO2
 
Referentie 2020
Verbruik mln kWu mln m3
Norm CO2
 
Referentie 2030 zonder grootschalige opwek
Verbruik mln kWu mln m3
Norm CO2
 
Reductie 55% CO2 (tov 1990)
 
Extra maatregelen voor halen doelstelling
Grootschalige opwek stroom (mln Kwu) mln kWu
Windturbines òf
Hectaren zon
 

Output 3 (2030-2050)

Waar gaan we de duurzame energie opwekken [stad, buitengebied].

Hier zijn 2 scenario’s aangegeven waar mee geschoven kan worden. Scenario 2 doet het omgekeerde. Dit neemt de hoeveelheid windenergie volgens het voorgenomen besluit van het College als maximum en geeft als variabele uitkomst de hoeveelheid buitengebied voor zonneparken aan.

Scenario 1 (maximaal op daken; 5 % grond buitengebied; rest wind)

Aanname
Zon op daken woningen bebouwde kom gWU
Zon op daken bedrijven gWU
Zon op daken buitengebied gWU
Grondgebonden stedelijk gebied gWU
Grondgebonden bedrijventerreinen gWU
Grondgebonden beschermde gebieden gWU
Grondgebonden overig buitengebied gWU
Windenergie (turbine >200 meter; 5 MW) gWU

Scenario 2 (maximaal op daken; maximaal windvisie; rest zonneparken)

Aanname
Zon op daken woningen bebouwde kom gWU
Zon op daken bedrijven gWU
Zon op daken buitengebied gWU
Windenergie cf windvisie (>200 meter; 5 MW) gWU
Grondgebonden stedelijk gebied gWU
Grondgebonden bedrijventerreinen gWU
Grondgebonden beschermde gebieden gWU
Grondgebonden overig buitengebied gWU = ha nodig

Parameters - input (2030-2050)

1Mutatie

Electriciteitsverbruik

Warmte (gas)

Aansluiting warmtenet/-tepomp (2050)

Aantal hybride warmtepompen (2050)

Productie groen gas (2050)

Mutatie mobiliteit

2Aandeel electrisch opwekken

Elektriciteit verduurzamen

Gasverbruik electrificeren

Mobiliteit electrificeren

3Zonnevelden %benutten

Aantal kWu per hectare

Aantal gWu


Aantal gWu/jaar

Daken van woningen

gWu

Daken van bedrijven (7418)

gWu

Daken buitengebied

gWu

4Windturbine

Hoogte windturbine

meter

Vermogen (MW)


Draaiuren

Aantal kWu/jaar

5Oppervlakte

Stads en dorpskernen

ha

Bedrijventerreinen

ha

Beschermde gebieden

ha

Overig buitengebied

ha

Omrekenfactor

Elektriciteit

aantal Mj per kWU

Gas

aantal Mj per km3

Gas/elektriciteit

P

Output 1 (2030-2050)

Hoeveel energie verbruiken we?

Hier wordt het huidige energieverbruik en de bij een scenario verwachte mutatie tot 2050 weergegeven. Om vergelijking mogelijk te maken en te kunnen berekenen wordt alles in “joules” (de eenheid van energie) uitgedrukt. Aandachtspunt is in de huidige situatie dat warmte (aardgas) twee keer zoveel energie nodig heeft als stroom.

ELEKTRICITEIT WARMTE(GAS) MOBILITEIT* TOTAAL/EENHEID
Basis Energieverbruik (basisjaar 2020) Tj Tj Tj Tj
Af: warmtenetten en warmtepompen (fossielvrij) Tj Tj Tj Tj
Af: individuele warmtepompen Tj Tj Tj Tj
Af: productie groengas Tj Tj Tj Tj
Mobiliteit electrificeren Tj Tj Tj Tj
Warmte electrificeren Tj Tj Tj Tj
Mutatie 2021-2050 isolatie Tj Tj Tj Tj
Doelstelling 2050 Tj Tj Tj Tj
Duurzame opwek (2020) Tj Tj Tj Tj
Per saldo opgave 2050 Tj Tj Tj Tj

Mobiliteit*

In de cijfers over mobiliteit wordt landelijk aan elke gemeente een evenredig deel van de snelwegen in Nederland toegerekend. In het energieverbruik is dit WEL meegenomen. Bij de CO2 berekening is dit NIET meegenomen omdat mobiliteit via de snelwegen lokaal niet of nauwelijks beïnvloed kan worden.

Output 2 (2030-2050)

Hoe gaan we de duurzame energie opwekken.

Uitgaande van de gekozen mutaties/scenario wordt hier de hoeveelheid duurzaam op te wekken elektriciteit weergegeven die nodig is om de doelstellingen uit het klimaatakkoord te halen. Als referentie wordt aangegeven wat het effect is bij maximale inzet op zon op daken, zonneparken of windmolens (dus als niet voor een mix maar voor 1 oplossing gekozen wordt).Vervolgens wordt hetzelfde ook weergegeven in tonnen CO2.

ELEKTRICITEIT WARMTE(GAS) MOBILITEIT* TOTAAL EENHEID
Aandeel electrisch
Aandeel elektriciteit Tj
Omgerekend in electriciteitseenheden gWu (is mln kWu)
 
Maximale positie
Zon op daken woningen en bedrijven gWu=34% behoefte
-OF-
Zonneparken hectare=1.306 voetbalvelden
-OF-
Windturbines (tiphoogte > 200 meter) aantal turbines

CO2 BEREKENING (* ton CO2)— 2050

ELEKTRICITEIT WARMTE(GAS) MOBILITEIT• TOTAAL
Referentie 1990 (peiljaar 2017)
Verbruik mln kWu mln m3
Norm CO2
 
Referentie 2020
Verbruik mln kWu mln m3
Norm CO2
 
Referentie 2050 zonder grootschalige opwek
Verbruik mln kWu mln m3
Norm CO2
 
Reductie 100% CO2 (tov 1990)
 
Extra maatregelen voor halen doelstelling
Grootschalige opwek stroom (mln Kwu) mln kWu
Windturbines òf
Hectaren zon
 

Output 3 (2030-2050)

Waar gaan we de duurzame energie opwekken [stad, buitengebied].

Hier zijn 2 scenario’s aangegeven waar mee geschoven kan worden. Scenario 2 doet het omgekeerde. Dit neemt de hoeveelheid windenergie volgens het voorgenomen besluit van het College als maximum en geeft als variabele uitkomst de hoeveelheid buitengebied voor zonneparken aan.

Scenario 1 (maximaal op daken; 5 % grond buitengebied; rest wind)

Aanname
Zon op daken woningen bebouwde kom gWU
Zon op daken bedrijven gWU
Zon op daken buitengebied gWU
Grondgebonden stedelijk gebied gWU
Grondgebonden bedrijventerreinen gWU
Grondgebonden beschermde gebieden gWU
Grondgebonden overig buitengebied gWU
Windenergie (turbine >200 meter; 5 MW) gWU

Scenario 2 (maximaal op daken; maximaal windvisie; rest zonneparken)

Aanname
Zon op daken woningen bebouwde kom gWU
Zon op daken bedrijven gWU
Zon op daken buitengebied gWU
Windenergie cf windvisie (>200 meter; 5 MW) gWU
Grondgebonden stedelijk gebied gWU
Grondgebonden bedrijventerreinen gWU
Grondgebonden beschermde gebieden gWU
Grondgebonden overig buitengebied gWU = ha nodig